Menu Icon
210 801 8000Οποιαδήποτε ώρα, για ό,τι
χρειαστείς, είμαστε δίπλα σου

Βασική Ασφάλεια Αυτοκινήτου και Πρόσθετες Καλύψεις

Βασική Ασφάλεια Αυτοκινήτου και Πρόσθετες Καλύψεις.

Βασική Ασφάλεια Αυτοκινήτου λέγεται το ελάχιστο πακέτο καλύψεων που μπορεί να περιλαμβάνει ένα συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου. Οι επιπρόσθετες καλύψεις είναι προαιρετικές και επαυξάνουν το εύρος των ζημιών που καλύπτονται και μαζί και τη δυνατότητα αποζημίωσης, όπως αντίστοιχα επιβαρύνουν και την τιμή της ασφάλισης.

Βασική Ασφάλεια Αυτοκινήτου βάσει νομοθεσίας

Με το άρθρο 2 παράγραφο 1 του νόμου 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331 «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης») γίνεται υποχρεωτική η ασφάλιση κάθε οχήματος που κυκλοφορεί στην Ελλάδα για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων.

Σκοπός της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου είναι η διασφάλιση της αποκατάστασης των ζημιών (υλικών ζημιών, σωματικών βλαβών ή και θανάτου) που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που οφείλεται σε αμέλεια του οδηγού του αυτοκινήτου.

Βασική Ασφάλεια Αυτοκινήτου και Αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Στον ορισμό της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων περιλαμβάνεται κάθε υλική ή σωματική ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση ή τη συμμετοχή του οχήματος σε ατύχημα, και που βαρύνει τον οδηγό ή/ και τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ή/ και τον συμβαλλόμενο επί του ασφαλιστηρίου.

"Τρίτοι" νοούνται όλοι όσοι δεν σχετίζονται με το συμβόλαιο ασφάλισης. Δεν είναι δηλαδή τρίτος ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός. Επίσης -υπό συνθήκες- δεν είναι τρίτοι οι πρώτου βαθμού συγγενείς του ασφαλισμένου, για αυτό και ατυχήματα ανάμεσα σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν περιλαμβάνονται στην Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

Πρόσθετες καλύψεις στα πλαίσια της Βασικής Ασφάλειας Αυτοκινήτου

Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες, στα πλαίσια του πακέτου βασικής ασφάλισης οχήματος, περιλαμβάνουν και προαιρετικές καλύψεις. Οι πιο τυπικές περιπτώσεις αφορούν τη φροντίδα ατυχήματος, τη νομική προστασία ή τις ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα βασικά οικονομικά πακέτα της κάθε ασφαλιστικής εταιρίας, καθώς δεν περιορίζονται όλα αποκλειστικά στην κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, την οποία απαιτεί ο νόμος.

Μέσω του cosmoteinsurance.gr μπορείς εύκολα και γρήγορα να δεις τι ακριβώς περιλαμβάνει το κάθε πακέτο Βασικής Ασφάλειας κάθε ασφαλιστικής εταιρείας και να τα συγκρίνεις, προκειμένου να εντοπίσεις αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σου.

Πρόσθετες καλύψεις εκτός της Βασικής Ασφάλειας

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά όλες οι πρόσθετες / προαιρετικές καλύψεις που μπορεί να ενταχθούν στο συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου.

Προσωπικό ατύχημα οδηγού και ιδιοκτήτη

Η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, καλύπτει ζημιές ή βλάβες που προκλήθηκαν σε τρίτους, εξ αιτίας του ατυχήματος. Τι γίνεται όμως με ζημιές ή βλάβες που ενδεχομένως προκλήθηκαν στον ίδιο τον ασφαλισμένο ή σε συνεπιβαίνοντα, που δε θεωρείται τρίτος (π.χ συγγενή α' βαθμού). Η κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήματος Οδηγού και Ιδιοκτήτη, έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Η συγκεκριμένη κάλυψη, εφ'όσον επιλεχθεί, θα αποζημιώσει για τις συγκεκριμένες ζημιές ή βλάβες τόσο τον οδηγό, όσο και τους συνεπιβαίνοντες (που δεν θεωρούνται τρίτοι), σε περίπτωση ατυχήματος. Συγκεκριμένα, αποζημιώνεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος για δαπάνες ιατρικής περίθαλψης, αν κατά τη διάρκεια οδηγήσεως του οχήματος εμπλακεί με ευθύνη του σε τροχαίο ατύχημα. Επίσης καλύπτονται και σε σοβαρότερες περιπτώσεις π.χ. διαρκής (ολική ή μερική) ανικανότητα για εργασία ή θάνατος, ενώ το όριο αποζημίωσης ποικίλει ανά ασφαλιστική και πρόγραμμα ασφάλισης και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 5.000€ και 20.000€. Αρκετά προγράμματα ασφάλισης παρέχουν επιπρόσθετα: ιατρικές συμβουλές, υγειονομική μεταφορά ή επείγουσα αερομεταφορά σε επείγοντα περιστατικά.

Προστασία Bonus Malus

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες παρακολουθούν και αξιολογούν την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών εξετάζοντας το πόσο συχνά αυτοί προκαλούν ατυχήματα. Όσο περισσότερα τα ατυχήματα τόσο μεγαλύτερο γίνεται το Bonus Malus, το οποίο δυνητικά αυξάνει την τιμή της ασφάλειας του εν λόγω οδηγού. Αντίστοιχα: όσο λιγότερα τα ατυχήματα τόσο μικρότερο το Bonus Malus και τόσο μικρότερη η τιμή της ασφάλειας.

Η κάλυψη: "Προστασία Bonus Malus" συμπεριλαμβάνεται στην πλειονότητα των ασφαλιστηρίων και αποτρέπει την αύξηση του κόστους ασφάλισης, σε περίπτωση ατυχήματος.

Φροντίδα Ατυχήματος

Η φροντίδα ατυχήματος αποτελεί μια βοηθητική υπηρεσία, βάσει της οποίας η ασφαλιστική αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει διαδικασίες όπως η καταγραφή του ατυχήματος και η ρυμούλκηση του οχήματος, εάν υπάρχει πρόβλημα κίνησής του λόγω του ατυχήματος.

Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

Αν εμπλακείς σε ατύχημα, κατά το οποίο το υπαίτιο όχημα είναι ανασφάλιστο, θα χρειαστεί να ακολουθήσεις τη χρονοβόρα διαδικασία αποζημίωσης μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου. Με την κάλυψη "Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα", η ασφαλιστική εταιρεία σου θα σε καλύψει, με τρόπο παραπλήσιο του φιλικού διακανονισμού και θα αναλάβει έπειτα αυτή να λάβει τα χρήματα από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Έτσι, αποφεύγεις τη διαδικασία προσφυγής με το Επικουρικό κεφάλαιο, που συχνά συνεπάγεται μεγάλες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικό φόρτο.

Νομική Προστασία

Με την κάλυψη Νομικής Προστασίας , η ασφαλιστική εταιρεία παρέχει στον ασφαλισμένο οδηγό νομική υποστήριξη, για τη διαχείριση σχετικών επιπλοκών του ατυχήματος (νομικές αξιώσεις, γραφειοκρατικές υποχρεώσεις κλπ.) χωρίς επιπλέον κόστος. Καλύπτονται δηλαδή οι δαπάνες για την προστασία των έννομων συμφερόντων σου σε σχέση με περιστατικό που σχετίζεται με την κυκλοφορία του οχήματος. Έτσι, απαλλάσσεσαι από την καταβολή δικηγορικών και δικαστικών εξόδων μέχρι του ορίου αποζημίωσης της κάλυψης. Η ασφαλιστική αγορά παρέχει πλήρη προγράμματα από εξειδικευμένες εταιρείες, οι δικηγόροι των οποίων αναλαμβάνουν την υπόθεσή σου, ή προγράμματα που σου παρέχουν ένα ποσό (συνήθως 3.000€ - 5.000€) για νομικές δαπάνες και εσύ επιλέγεις τη νομική σου υποστήριξη.

Θραύση Κρυστάλλων

Η Θραύση Κρυστάλλων καλύπτει μία από τις συνηθέστερες ζημιές στα πλέον ευάλωτα στοιχεία του οχήματος, τα τζάμια του αυτοκινήτου, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν ο λόγος της ζημιάς. Καλύπτονται οι ζημιές στα κρύσταλλα (τζάμια) του οχήματος, που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία (φυσικά φαινόμενα, πτώση δένδρων, κακόβουλες ενέργειες). Στην παροχή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα τοποθέτησης τους. Πρόκειται για μία εξαιρετικά χρήσιμη προσθήκη αφού, τα τελευταία χρόνια, πάνω από το 20% των ζημιών που δηλώνονται στις ασφαλιστικές αφορούν Θραύση Κρυστάλλων! Ανάλογα με την κάθε ασφαλιστική, η θραύση κρυστάλλων μπορεί να περιλαμβάνει και τις κρυστάλλινες ηλιοροφές, τις προστατευτικές μεμβράνες και τους αισθητήρες βροχής - δεν περιλαμβάνονται ωστόσο φανάρια, καθρέφτες και φλας.

Οδική Βοήθεια

Η παροχή της Οδικής Βοήθειας αφορά στην αποστολή τεχνικού ή γερανού για την αποκατάσταση ζημιάς που προκαλεί ακινητοποίηση του οχήματος ή και για την ασφαλή μεταφορά του σε συνεργείο. Συνεπώς, θα σε βοηθήσει σε περιπτώσεις βλαβών και ατυχημάτων που μπορεί να ακινητοποιήσουν το όχημά σου. Εάν το όχημα είναι ηλικίας άνω των 5 ετών η κάλυψη θεωρείται απαραίτητη (πολλές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων παρέχουν δωρεάν Οδική Βοήθεια στα αυτοκίνητα που πωλούν, οπότε η αγορά της θα σε απασχολήσει αργότερα). Πρόσεξε τους όρους ασφάλισης: δικαιολογείται μία μεταφορά από τον χώρο του συμβάντος για την ίδια βλάβη, οπότε προτίμησε να ζητήσεις μεταφορά σε συνεργείο της επιλογής σου (εάν η βλάβη δεν επισκευάζεται επί τόπου)

Ασφάλιση Φωτιάς

Η ασφάλιση φωτιάς καλύπτει συγκεκριμένα τις ζημιές από πυρκαγιά και έκρηξη αυτοκινήτου αν αυτή προκλήθηκε από το ίδιο το όχημα και συνήθως επεκτείνεται και σε κάλυψη πυρκαγιάς από τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες.

Ασφάλιση Ολικής Κλοπής

Η κάλυψη ολικής κλοπής αφορά μόνο την ολική κλοπή του οχήματος και όχι την κλοπή επιμέρους στοιχείων του. Ο ασφαλισμένος, έπειτα από χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει και τους 3 μήνες, λαμβάνει ποσό ίσο με την εμπορική αξία του αυτοκινήτου του κατά τη στιγμή της κλοπής.

Ασφάλιση Μερικής Κλοπής

Η κάλυψη μερικής κλοπής καλύπτει τα συστήματα ήχου, εικόνας, πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας, καθώς και την αντικατάσταση κλειδιών και κλειδαριών, αλλά και ζημιές του αυτοκινήτου που τυχόν προκλήθηκαν στα πλαίσια απόπειρας κλοπής.

Ασφάλιση από Καιρικά Φαινόμενα

Η ασφάλιση από καιρικά φαινόμενα καλύπτει ζημίες που μπορεί να προκληθούν στο αυτοκίνητο από φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, ανεμοθύελλα, σεισμό, κατολίσθηση, έκρηξη ηφαιστείου, παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι), καθίζηση κτλ.

Ασφάλιση για Τρομοκρατικές & Κακόβουλες Ενέργειες

Η κάλυψη ζημιών από τρομοκρατικές ή άλλες κακόβουλες ενέργειες αφορά τις ζημιές που έμμεσα ή άμεσα προκλήθηκαν από τρομοκρατικό χτύπημα (με ανάληψη ευθύνης από κάποια οργάνωση ή ομάδα) ή κακόβουλα, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που έγιναν μετά από απεργίες, κοινωνικές αναταραχές, πορείες κτλ.

Μικτή Ασφάλιση - Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών

Η κάλυψη αυτή σου εξασφαλίζει την αποκατάσταση ζημιών στο αυτοκίνητό σου ακόμα και αν αυτές έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα του οδηγού, π.χ. ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σου, από ατύχημα στο οποίο ήσουν εσύ υπαίτιος.

Οι επιπρόσθετες καλύψεις είναι προαιρετικές, αυξάνουν το εύρος των ζημιών που καλύπτονται και μαζί τη δυνατότητα αποζημίωσης, όμως επιβαρύνουν αντίστοιχα την τιμή της ασφάλισης.